Aydınlatma Bildirimi ve Açık Rıza Beyanı


Kişisel verilerinizin, KVKK 4. Maddesinde sayılan ilkeler ve 8. ve 9. Maddelerdeki şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, aşağıda sayılan ve işlenmesi ve aktarılması mevzuata dayanmayan bilgilerinizin hukuki sebep ve amaçlarla işlenmesi ve aktarılabilmesi gerekmektedir:

İŞLENECEK VE AKTARILABİLECEK VERİ Dernekler Mevzuat, TCK, insan kaynakları süreci, idari faaliyetler yürütülmesi amacıyla, kimlik, iletişim, mesleki deneyim, özel nitelikteki kişisel verileriniz ve hukuki işlem bilgileriniz işlenecektir. Söz konusu kişisel veriler, dernek faaliyeti ve yasal yükümlüler nedeni ile yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları, avukatımız, şubelerimiz ve organik bağlı dernekler ile paylaşılabilecektir. Kanundan doğan yükümlülük durumunda bu bilgileriniz ilgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Mesleki yeterlilik ve eğitimlerinden faydalandırılmak ve belgelendirmek amacıyla kimlik, mesleki deneyim bilgileriniz işlenecektir. Vize başvurusu ve şirket seyahat organizasyonlarının düzenlenmesi açısından kimlik, aile, özlük ve mesleki deneyim bilgileri işlenecektir. Bu kişisel bilgiler, seyahat acenteleri ve ilgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve konsolosluklara aktarılabilecektir. Mevzuattan kaynaklı yükümlülükler, ilgili hukuki, cezai veya idari soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle ilgili yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, avukatlarımıza bu bilgiler aktarılabilecektir. Dernek faaliyeti eğitimin yürütülmesindeki zaruret, güvenliğinin sağlanması amacıyla, dijital ders görüntüleriniz kayıt altına alınmaktadır. Dijital ve fiziki ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlar, faaliyet gereği zaruret ve güvenlik amacı ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve avukatlarımızla paylaşılabilmektedir.

Aydınlatma bildirimini okuduğumu beyan ederim. Yukarıda sayılı işlenecek ve aktarılabilecek kişisel veriler ile ilgili, işlenmesi ve aktarılması mevzuat gereği olanlar ayrık olmak üzere açık rızam ile sisteme katılımımın gerçekleştirilmesini onaylıyorum.

Okul Destek Derneği’nin (“ODD”) farklı eğitim teknolojilerini kullanarak T.C. Millî Eğitim Bakanlığının açıkladığı müfredat ve uluslararası iyi örnekler doğrultusunda ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin ders konularıyla ilgili bilgi seviyelerini artırmaları, eleştirel düşünme, bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitim amaçlı kullanma, problem çözme ve analitik düşünme becerileri kazanmalarına ilişkin sosyal sorumluluk çalışmalarının kamuya duyurulması ve tanıtılması, kamunun maddi manevi desteğinin sağlanması amacıyla, bu kapsamda ODD tarafından veya ODD’nin hizmet aldığı üçüncü bir kişi tarafından hazırlanacak olan/içeren tanıtım, ses, fotoğraf, yazı vb. de dahil olmak üzere şahsıma/velisi bulunduğum öğrenciye ait -bunlarla sınırlı kalmamak üzere- her türlü görsel, işitsel ve yazılı materyalde fotoğrafları(m)ın, video(m)un, görüntü(m)ün, sesi(m)in, yazı(m)ın kaydedilmesini ve yer almasını ve/veya halihazırda kaydedilmiş ses, yazı ve/veya görüntülerinin kullanılmasını ve aktarılmasını, bu kapsamda aydınlatılmış açık rızam ile ayrıca muvafakat ettiğim kişisel verilerimin işlenmesine iznime ilaveten, fikri haklarımdan da feragat ederek kamusal etki yaratmak için serbestçe üçüncü kişilere aktarılmasını kabul ettiğimi; bu ses ve görüntülerin teknik yöntemlerle içeriğine etki edilmeden teknik nedenlerle değiştirilmiş, birleştirilmiş veya ayrıştırılmış ya da başka işlemlere tabi tutulmuş versiyonları ile bu kapsamdaki daha önce ODD tarafından işlenmesine ayrıca aydınlatılmış olarak muvafakat ettiğim kişisel verilerin (hepsi birlikte kısaca “Materyal” olarak anılacaktır) tespitini; işlenmesini; çoğaltılmasını; dağıtılmasını ve ödünç verilmesini; üzerinde doğmuş/doğabilecek olan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki tüm mali ve manevi hakları kullanma yetkilerini (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları; umuma arz salahiyeti, adın belirtilmesi salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını menetmek yetkisi ve eser sahibinin zilyede ve malike karşı hakları; FSEK m. 45’de düzenlenen pay alma (izleme) hakkı); Materyal’in internet ve intranet dahil dijital veya yazılı medya ortamlarında yer almasını ve umuma iletilmesini; işbu belge tarihinde bilinen ve işbu belge tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek ses ve görüntü taşımaya yarayan araçlara kaydedilmesini; ve bu haklara ilave olarak Materyal üzerinde haiz bulunduğum/bulunacağım komşu hakları ve ayrıca Türk Medeni Kanunu, Kişisel Verilerin korunması Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut olan tüm hakları, münhasıran, gayrikabili rücu, süresiz ve bedelsiz olarak, dijital mecralar, sanal ortamlar, yurtiçi ve yurtdışında işlenerek ve herhangi bir yer, içerik, mecra ve sayı ya da diğer bir unsur sınırlaması olmaksızın ve üçüncü kişilere devredilebilecek şekilde ODD’ye devrettiğimi, işbu devrettiğim haklar nedeniyle herhangi bir hak, bedel ve alacak talep etmeyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.