OKUL DESTEK DERNEĞİ VELİ/ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN AYDINLATMA METNİ ONAY VE TAAHHÜT FORMU


Okul Destek Derneği (‘Dernek’), farklı eğitim teknolojilerini kullanarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı müfredat ve uluslararası en iyi örnekler doğrultusunda ilk ve orta öğretim öğrencilerinin ders konularıyla ilgili bilgi seviyelerini artırmaları, eleştirel düşünme, bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitim amaçlı kullanma, problem çözme ve analitik düşünme becerileri kazanmalarını sağlamak amacı ile kurulmuş bir dernektir.

Veli/öğrenci-öğretmen, işbu bildirim ve formun eki olarak kendilerine sunulan dernek tüzüğünü (EK) incelediğini ve bilgi sahibi olduğunu beyan ve kabul etmektedir.

Veli/öğrenci-öğretmen, işbu aydınlatma bildirimini onaylaması ve taahhüdü sisteme dahil olacağını beyan ve kabul etmektedir.

Velisi olduğum öğrencinin ODD ders destek programına devam ettiği süre boyunca özel okul öğrencisi olmayacağını ve okul dışında herhangi bir ücret karşılığı destek almayacağını (dershane, özel ders vb.) taahhüt ederim. Öğrencimin (8.sınıf hariç) herhangi bir ücret karşılığı eğitim aldığının belirlenmesi durumunda ODD ders destek programından çıkarılmasını kabul ediyorum.

Veli/öğrenci-öğretmen, dernek faaliyeti kapsamında öğrenciye doğrudan verilen desteğin yalnızca gönüllülük esasına dayalı bir hizmet olduğunu, gerek Dernek’in gerekse gönüllünün, veli/öğrenci-öğretmenden program süresi ve sonrasında herhangi bir ücret talep etmeyeceğini kabul etmektedir.

Veli/öğrenci-öğretmen, gönüllünün, yalnızca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı müfredat ve uluslararası en iyi örneklerden oluşacak konularda ve Dernek’in belirlediği içerik ve program dahilinde öğrenciye destek verileceğini kabul etmektedir.

Veli/öğrenci-öğretmen, gönüllünün yukarıda belirtilen eğitim konuları haricinde, yaşam ve düşünce tarzına ilişkin (psikolojik, siyasi, dini vb her türlü yaşam ve düşünce tarzı) konularda görüşme ve yönlendirme yapmayacağını, görüş bildirmeyeceğini ve böyle bir durumun tespiti halinde hiçbir şekilde Dernek’in sorumluluğunun olmadığını bildiğini, Dernek tüzük ve işleyişine aykırı böyle bir durumun tespiti halinde durumu ivedilikle Dernek ile paylaşması gerektiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Veli/öğrenci-öğretmen, gönüllünün öğretmenlik formasyonunun olmayabileceğini, yalnızca gönüllülük esasına dayalı olarak öğrenciye bila bedel destek olma amacı taşıdığını, ayrıca verilen desteğin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim niteliğinde olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

Veli/öğrenci-öğretmen, gönüllünün, öğrenciye vereceği desteğin online olduğunu, online derslerin niteliği gereği denetime ve gözetime açık olduğunu, denetime ve gözetime açık olan online destek esnasında, Dernek amaçları ve/veya kanuna aykırı durumlarda derhal müdahale edebileceğini ve etmesi gerektiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Veli/öğrenci-öğretmen, işbu Dernek faaliyetinin gizlilik esasına dayandığını, Dernek işleyişi, destek konu ve dokümanları, gönüllü kişisel bilgilerinin gizli olduğunu ve 3. Kişiler ile Dernek’in yazılı izni olmaksızın paylaşılamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Veli/öğrenci-öğretmen, destek sürecinde, gönüllülerin yalnızca öğrencinin atandığı derslerle ilgili ve gönüllülerin belirleyeceği zaman ve koşullarda toplu olarak ders verileceğini, özel ders talebinde bulunamayacağını, dersin işlenişi, öğrencinin sınıf ve seviyesinin gönüllü tarafından belirleneceğini, işleyiş hakkında tam yetkili olduklarını ve gönüllüye bu konularda müdahalede bulunamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Veli/öğrenci-öğretmen, verilen destek esnasında kullanılan, içeriği Dernek tarafından hazırlanmamış materyaller (ses, video, doküman vb.) ile ilgili Dernek’in sorumlu olmadığını beyan ve kabul eder.

Veli/öğrenci-öğretmen, desteğe ilişkin öğrencinin programın takibi için haftada 3-4 saat, sessiz ve internet erişimi olan bir ortam sağlaması gerektiğini, eğitim plan ve programına (ders, ödev, sınav vs.), dijital sorumluluk prensiplerine uyması gerektiğini, aksi takdirde sisteme ve programa uymayan öğrencinin gönüllünün insiyatifi ile sistemden çıkarılabileceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Veli/öğrenci-öğretmen, verilen destek esnasında bir çok farklı iletişim ve eğitim teknolojisi araçları kullanılacağını (örn: Google classroom, Discord, Vitamin, Khan Academy vb.) bu araçların amacına uygun kullanımı, her araç ile ilgili belirtilen kullanım şartlarını sağlaması ve uyumu ile ilgili sorumluluğun veliye ait olduğunu, öğrencinin bu araçları amacına ve genel dijital sorumluluk prensipleri kapsamında ve velisinin onayıyla kullanacağını bildiğini, öğrencinin bu araçları kullanımı kaynaklı herhangi bir konuyla ilgili Dernek’i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Veli/öğrenci-öğretmen, derslerin kaliteli işleyiş ve güvenlik prosedürü açısından kaydedildiğini, Dernek tarafından, kayıtlardan belli bölümlerinin, 3. kişiler nezdinde Dernek faaliyetleri sağlamak adına tanıtım ve pazarlama vb. amaçlarla kullanılabileceğini, programı geliştirmek ve kalite kontrol amaçlı anket, soru formu, mülakat gibi farklı tekniklerle öğrenciden geri bildirim alınabileceğini ve böyle bir durum söz konusu olduğunda kullanıma izinlerinin olduğunu ve herhangi bir hak talep etmeyeceklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler. Veli/öğrenci-öğretmen Youtube, sosyal medya ve benzeri internet platformlarında gerçekleştirilen seminerler ve rehberlik çalışmaları başta olmak üzere ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü atölye ve benzeri etkinliklerdeki yazılı / sözlü yorumlar ve iletişimin öğrenci sorumluluğunda olduğunu, Dernek’in tüm bu çalışmalara sadece aracı olduğunu, Dernek’i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını, öğrencinin bu çalışmalara katılımı kaynaklı herhangi bir konuyla ilgili Dernek’i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Dernek tarafından hazırlanan ve (3) sayfadan ibaret ‘AYDINLATMA BİLDİRİMİNİ’ okuyup, faaliyet hakkındaki işleyiş konusunda ‘SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ’ tamamen ve ayrılmaz şekilde kabul ve taahhüt ettiğimi beyan ederim.